Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem

Rok realizace: 2018

FOR ENGLISH CLICK HERE

Jaké jazyky jsou v dnešním podnikatelském světě důležité? Bude i nadále trvat nadvláda angličtiny? Jak se nejlépe učit cizím jazykům? To jsou jen některé z hlavních témat průzkumu o jazykových dovednostech a preferencích, který probíhal od 11. do 29. června 2018.

Pozvánku k vyplnění elektronického dotazníku obdrželi čtenáři elektronického bulletinu The Fleet Sheet's Final Word (Final Word), uživatelé sociálních sítí Facebook a Twitter, sledující účet vydavatele FW. Průzkumu se zúčastnilo celkem 1801 respondentů. Zadavatelem průzkumu byla společnost MOOVEEZ Company, tvůrce mobilní aplikace pro výuku jazyků English with Mooveez.

Kompletní zprávu najdete v sekci "Ke stažení" níže na stránce.


Hlavní zjištění v kostce

Mateřským jazykem většiny respondentů je čeština, ale 94,4 % uvádí, že ovládá angličtinu. Z nich 86,8 % deklaruje znalost angličtiny alespoň na dobré úrovni. S velkým odstupem je druhým nejčastěji ovládaným jazykem němčina (63,1 %) následovaná ruštinou (59,1 %), pomineme-li slovenský jazyk, který na nějaké úrovni ovládá většina Čechů. Jako další jazyk, který by chtěli dále studovat, uvedlo 21,4 % účastníků průzkumu španělštinu a 20,8 % němčinu. Následuje pak zájem o italštinu (12,1 %), francouzštinu (10,7 %) a čínštinu (9,9 %).

Drtivá většina respondentů (92,0 %) se shodla na tom, že společným jednacím jazykem ve světě obchodu bude i v dalších třiceti letech angličtina a její znalost tak může ovlivnit i výši budoucího výdělku. Stejně tak se významná část účastníků shoduje na tom, že zaměstnavatelé od zaměstnanců znalost cizích jazyků očekávají, a proto může být výuka jazyků na pracovišti pro zaměstnance důležitou motivací. Za nejdůležitější považují respondenti znalost angličtiny a němčiny, což odpovídá i jejich deklarovaným jazykovým znalostem, a to včetně skupiny vrcholných manažerů.

Více než čtyři pětiny účastníků průzkumu má za to, že jim při studiu cizích jazyků mohou pomoci moderní technologie. Překvapivé bylo zjištění, že příklon k moderním technologiím ve velké míře projevila starší kategorie respondentů nad 55 let. Napříč věkovými skupinami jsou preferovanou formou výuky soukromé lekce s učitelem (37,8 %) a pravidelný kontakt s rodilými mluvčími (35,6 %). Téměř stejně velká část účastníků však vkládá důvěru také ve výukové programy na internetu a 14,4 % všech respondentů by rádo studovalo jazyky prostřednictvím výukové aplikace v mobilu. Mobilní telefon považuje za užitečného pomocníka především mladší spektrum účastníků do 44 let.

Přednost mají při studiu jazyků stále tradiční učebnice, na které by se spoléhalo 41,6 % respondentů. Více než třetina by ale volila výuku pomocí cizojazyčných filmů a písní, spolu s videi na YouTube nebo jiných kanálech. Je tedy zřejmé, že výuka jazyků pomocí moderních technologií má budoucnost, a to nejen u mladší věkové skupiny.

Znalost jazyků


Jaký je Váš mateřský jazyk?
(Vyberte prosím maximálně dva, pokud jste bilingvní)

 

Naše skupina respondentů není vzorkem české populace, tvoří ji převážně vrcholoví a střední manažeři, podnikatelé a konzultanti. Ze 75 % je v ní zastoupen soukromý sektor, více viz kapitola Struktura respondentů. V tomto průzkumu nás zajímala i otázka mateřského jazyka. Z výsledků plyne, že 6,2 % respondentů je bilingvní. Nejčastější je kombinace češtiny a slovenštiny. Angličtina (7,6 %) překonala v mateřských jazycích mezi respondenty slovenštinu (4,9 %).


Jaké jazyky ovládáte? Na jaké úrovni?

Mateřským jazykem 88,2 % respondentů je čeština, ale téměř 94,4 % z nich ovládá angličtinu. Z nich téměř 86,8 % deklaruje znalost angličtiny alespoň na dobré úrovni. Druhým nejčastěji ovládaným jazykem je s velkým odstupem slovenština (65,2 %), kterou na nějaké úrovni umí většina Čechů. Třetí příčku zaujala němčina (63,1 %) následovaná ruštinou (59,1 %). Další skupinu jazyků představuje francouzština (25,6 %), polština (20,2 %), španělština (14,5 %) a italština (12,0 %).


Budete-li chtít začít studovat další cizí jazyk, pro který se rozhodnete?

Zájem respondentů o studium dalších cizích jazyků je třeba vnímat v kontextu hlubší znalosti některých z nich, především angličtiny, slovenštiny, němčiny či ruštiny. Dotazovaní se chtějí dále nejvíce naučit španělštinu (21,4 %) a němčinu (20,8 %). Následuje pak zájem o italštinu (12,1 %), francouzštinu (10,7 %) a čínštinu (9,9 %). Ve srovnání přínosu znalosti jazyků pro budování kariéry v oboru (viz s. 12) se zájmem se jej naučit do budoucna je patrný největší nárůst zájmu o španělštinu. V tomto jazyku pravděpodobně vidí respondenti skryté budoucí příležitosti.

Vrcholoví manažeři

 
 
Kariéra a jazyky

Společným jazykem obchodních jednání bude i za 30 let hlavně angličtina.


Často se vedou diskuse o budoucím postavení angličtiny ve světě. Podle 92,0 % respondentů bude angličtina společným jazykem obchodních jednání i v dalších 30 letech.

Souhlasíte, že:

Znalost cizích jazyků ovlivňuje pracovní kariéru a s tím i možnou výši výdělku.

Podle 87,0 % respondentů má znalost jazyků zásadní vliv na jejich výdělek. To, že znalost 1-2 světových jazyků dnes automaticky předpokládají i zaměstnavatelé, potvrdilo 76,2 % účastníků průzkumu. Tento požadavek je více vnímán u mladších respondentů. Za významnou motivací považuje 81,2 % respondentů jazykovou průpravu na účet firmy.

Znalost cizích jazyků má zásadní vliv na Váš výdělek


Zaměstnavatelé automaticky předpokládají znalost 1-2 světových jazyků


Jazyková průprava na účet firmy může být pro zaměstnance významnou motivací


 


Znalost kterých jazyků dává ve Vaší profesi zájemci o zaměstnání významnou výhodu?
Prosím zvolte nejvýše 3 jazyky

Zajímali jsme se i o to, které jazyky jsou pro kariéru nejdůležitější. Vede angličtina (89,3 %), kterou s velkým odstupem následuje němčina (38,1 %) a ruština (11,1 %). Obdobné jazykové preference platí i pro podskupinu vrcholových manažerů, větší důraz však kladou na angličtinu (96,7 %) a ruštinu (15,6 %).

Vrcholoví manažeřiJak se učit cizí jazyk

„Moderní technologie mohou významně napomoci při studiu cizích jazyků"


Inovace je dnes ve většině oborů založena na nových technologiích a IT. 85,7 % respondentů souhlasí s názorem, že moderní technologie mohou významně pomoci při zvládnutí cizího jazyka. Tento názor převládá u všech věkových skupin, jen u těch nejmladších se silněji projevuje v odpovědi „určitě souhlasím“.


 
Jak byste chtěl/a začít? Můžete zvolit více možností

Respondenti nemají pro zvládnutí nového jazyka žádný většinově oblíbený přístup. Soukromé lekce s učitelem preferuje 37,8 %, pravidelný kontakt s rodilým mluvčím 35,6 % a výukové programy na internetu 33,9 %. Nejčastěji volí dvě možnosti. S ohledem na věk respondentů jsou patrné rozdílné priority. Generace 55+ nejvíce preferuje kontakt s rodilým mluvčím (35,5 %) a on-line výukové programy (33,5 %). Respondenti ve věku do 34 chtějí nejvíce soukromé lekce (46,7 %) a výukové aplikace v mobilu (41,8 %). 
Kdybyste si mohli vybrat, tak jakými prostředky?


U této otázky mohli respondenti uvést pouze jednu variantu. Nejvíce respondentů (41,6 %) by sáhlo pro tradiční učebnici, 18,2 % by se nový jazyk učilo pomocí cizojazyčných filmů a písní, 16,3 % by četlo cizojazyčnou literaturu a tisk, 14,5 % by sledovalo cizojazyčná videa na YouTube a jinde. V těchto odpovědích je patrné, že respondenti se dělí na dvě srovnatelné skupiny, kde jedna dává přednost výuce formou aktivit, které běžně dělají ve svém mateřském jazyce, zatímco druhá jde cestou učebních textů.


 
Z tohoto grafu je patrné, že důraz na tradiční učebnice roste s věkem. Mladší respondenti více preferují učit se jazyk pomocí cizojazyčných filmů a sledováním cizojazyčných videí na YouTube.


Struktura respondentů


Kontakt: Simona Kopová

Tisková verze

Real Time Web Analytics