In past 12 months

Best UPS all

Mediaservice

Show: 1551 - 1575 of 1743

12/11/2001, OS Pohoda, Nové centrum pro mentálně postižené
Praha 11. prosince 2001 – Středisko denních programů pro mentálně a mnohonásobně postižené klienty dnes v Záhřebské ulici v Praze 2 otevřelo občanské sdružení POHODA. Za pomoci odborných asistentů zde budou klienti rozvíjet své pracovní a sociální dovednosti. Středisko jim bude zároveň poskytovat takovou podporu, aby našli sebeuplatnění podle svého přání, potřeb a možností, a mohli i se svým postižením normálně žít v běžném prostředí. Denně může centrum navštívit až dvacet čtyři klientů, jejich počet se bude v budoucnu zvyšovat. V současné době sdružení POHODA spravuje několik chráněných bytů v Praze, ve kterých trvale žije dvacet dva lidí. Dalším poskytuje přechodnou a krizovou péči, osobní asistenci a poradenství. […]

12/03/2001, Wintherhur penzijní fond, VOPF má nového generálního ředitele
Praha 3. prosince 2001 - Novým generálním ředitelem Vojenského otevřeného penzijního fondu, a.s., (VOPF) se od 1. prosince stal David Staněk, dosavadní obchodní ředitel společnosti. Vystřídá Petra Illetška, který ve funkci působil do 30. listopadu 2001. Staněk, který je zároveň místopředsedou představenstva VOPF, má dlouholeté zkušenosti z působení v oblasti pojištění a penzijního připojištění. Podílel se především na vytváření marketingových koncepcí, řízení obchodu a spolupráci s významnými klienty v řadě českých i mezinárodních finančních institucí. […]

11/30/2001, CME, Dobrý radní nad zlato
Praha 30. listopadu 2001 – Společnost CME písemně vyzvala předsedu Rady pro Rozhlasové a televizní vysílání ČR Martina Muchku, aby se rada distancovala od nedávných výroků Petra Štěpánka, místopředsedy rady odpovědného za komunikaci. Rada má Štěpánkovi nařídit, aby se zdržel hanlivých výroků na adresu společnosti CME, jejích představitelů a zejména Ronalda S. Laudera. Zároveň má rada zvážit, zda napraví Štěpánkovy nepřijatelné výroky zpochybňující pověst zahraničních arbitrů stockholmského arbitrážního tribunálu. Štěpánek totiž 13. listopadu v pořadu Radiofórum na stanici Radiožurnál veřejně očernil jejich pověst, když řekl: „Teď si dám pozor na to, co vyslovím, abych to vyslovil tak, aby mě nikdo nemohl žalovat, zcela běžně v mediálních kuloárech uslyšíte povídání o tom, že to bylo uplacené.“ […]

11/27/2001, DBM, Čisté ruce v PR
Praha 27. listopadu 2001 – Jako první úspěšně prošla procesem certifikace v pilotním projektu Asociace Public Relations Agentur (APRA) agentura Donath-Burson-Marsteller (DBM). Asociací pověřený certifikátor, společnost Det Norske Veritas, prověřil v DBM standardy kvality řízení a poskytování služeb v oboru public relations podle pravidel britské asociace PRCA. Ta přijala APRA pro své členské agentury na svém červnovém generálním shromáždění za závazná. Úspěšná certifikace je od roku 2004 nezbytnou podmínkou členství v asociaci. Ze závěrečného výroku certifikátora vyplývá, že agentura DBM vyhověla podmínkám certifikace. […]

11/27/2001, CME, Vysílací rada porušila zákon
Praha 27. listopadu 2001 – Městský soud v Praze vyhověl žalobě společnosti CME proti Radě pro rozhlasové a televizní vysílání ČR. Předmětem žaloby byl postup Rady v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. CME se totiž na Radě marně domáhala informací o trestním oznámení RRTV podaném na základě informací Vladimíra Železného o průběhu amsterodamského arbitrážního řízení. Soud obě zamítavá správní rozhodnutí regulačního orgánu pro porušení zákona ze strany RRTV zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení. […]

11/23/2001, Wintherhur penzijní fond, Petr Illetško odchází z VOPF
Praha 23. listopadu 2001 - Dosavadní místopředseda představenstva a generální ředitel jednoho z největších penzijních fondů v České republice, Vojenského otevřeného penzijního fondu a.s. (VOPF), Petr Illetško, odchází ke konci listopadu ze svých funkcí. Do VOPF nastoupil v roce 1995, v roce 1996 se stal členem představenstva a generálním ředitelem. Pod jeho vedením se VOPF jako první a doposud jediný penzijní fond umístil již třikrát po sobě v prestižní soutěži "Českých 100 nejlepších" na jednom z předních míst. V lednu 2001 se stala majoritním akcionářem VOPF společnost Winterthur Life & Pensions, člen finanční skupiny Credit Suisse Group (CSG). Ta vlastní také penzijní fond Winterthur, který společně s VOPF tvoří největší seskupení penzijních fondů u nás s 580 000 klienty a spravovanými aktivy ve výši téměř 13 miliard Kč. […]

11/21/2001, Medical Healthcom, Evropské centrum pro mezilidskou komunikaci
Praha 21. listopadu 2001 – Poruchy a vady mezilidské komunikace bude zkoumat a léčit Evropské centrum péče o hlas, řeč a sluch, které zahájí svou činnost v Praze pod záštitou Unie evropských foniatrů. Výzkum a vývoj nových vyšetřovacích metod a léčebných postupů může pomoci 45 milionům lidí, kteří jsou jen v Evropě těmito poruchami postiženi. V České republice je jich více než 750 tisíc, z toho 350 tisíc dětí, u nichž poruchy hlasu, řeči a vady sluchu mají důsledky nejzávažnější. Evropské centrum vzniká na půdě současného privátního zařízení Medical Healthcom s.r.o. […]

11/21/2001, CME, Nejvyšší soud: Odstoupení CET 21 od exkluzivní smlouvy s ČNTS neprávoplatné
Praha 21. listopadu 2001 – Nejvyšší soud ČR rozhodl, že společnost CET 21 neprokázala, že by společnost ČNTS hrubě porušila servisní smlouvu tím, že 5. srpna 1999 neposkytla společnosti CET 21 denní vysílací plán. Dále rozsudek konstatuje, že neexistují důkazy o jakémkoliv ohrožení vysílací licence. Tyto důvody tedy nemohla společnost CET 21 použít jako podnět k okamžitému odstoupení od Smlouvy o spolupráci při zajišťování servisu pro televizní vysílání se společností ČNTS. Nejvyšší soud vrátil věc Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení. Rozhodnutí Nejvyššího soudu je pro Vrchní i Městský soud závazné. Plné znění rozsudku je dostupné na internetových stránkách Nejvyššího soudu na adrese […]

11/19/2001, CME, Druhé kolo se blíží
Londýn/Praha 19. listopad 2001 – Společnost CME oznámila, že se stockholmský arbitrážní tribunál sejde k dalšímu jednání 22. ledna 2002. Předmětem jednání bude požadavek České republiky na odložení arbitrážního slyšení o výši náhrady škody, která má být přiřčena CME, až do doby, kdy švédský soud rozhodne o protestu proti částečnému závěrečnému arbitrážnímu nálezu, který ČR hodlá údajně podat. Odůvodnění návrhu musí Česká republika předložit arbitrážnímu tribunálu do 27. listopadu. Lhůta pro reakci CME vyprší 18. prosince. Poté vyslechne tribunál ve složení Wolfgang Kühn, předseda, Stephen Schwebel za CME a Ian Brownlie za Českou republiku argumenty obou sporných stran. Plánovaný průběh druhé fáze arbitrážního řízení je vymezen následujícími termíny. CME musí předložit soubor důkazů pro svůj požadavek na náhradu škody do 15. ledna 2002. Reakce České republiky musí být předložena do 28. března 2002. Závěrečné slyšení bude zahájeno 10. června příštího roku. […]

11/14/2001, KPNQwest/GTS, GTS viní vládu ČR z protěžování Českého Telecomu
Praha 14. listopadu 2001 – Telekomunikační společnost GTS podala k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) podnět k přezkoumání rozhodnutí české vlády o dodavateli komunikační infrastruktury pro veřejnou správu. Vláda totiž usnesením č. 271/01 z března 2001 přidělila bez vyhlášení veřejného výběrového řízení tuto obchodně velmi zajímavou státní zakázku Českému Telecomu, jehož je dosud sama významným akcionářem. Vláda tak zřejmě zneužila zákonné možnosti vyzvat k předložení nabídky pouze jediného zájemce kvůli zvýšení hodnoty Českého Telecomu před privatizací státního podílu. Praktiky vlády při zadávání veřejných zakázek i způsob liberalizace telekomunikací se stal rovněž předmětem kritiky Evropské komise ve včera předané hodnotící zprávě o připravenosti ČR na vstup do EU. […]

11/14/2001, CME, Další transakce CET 21 zneplatněna
Praha 14. listopadu 2001 – Vrchní soud v Praze dnes s definitivní platností zamítl pokus společnosti CET 21 zbavit se povinnosti plnit některé závazky vůči CME/ČNTS plynoucí ze společenské smlouvy ČNTS. Jedná se zejména o závazek nekonkurovat společnosti ČNTS a nesvěřit nic, co by souviselo s licencí, jinému subjektu. […]

11/11/2001, CME, Rada by měla zakročit
Praha 11. listopadu 2001 – Společnost ČNTS zřejmě v příštím týdnu podá na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání ČR podnět, na jehož základě by mohla společnosti CET 21 odejmout licenci na vysílání TV NOVA. Vladimír Železný totiž v sobotním pořadu „Volejte řediteli“ opakovaně porušil doporučení RRTV nekomentovat na obrazovce TV NOVA své soukromé spory s majoritním vlastníkem ČNTS společností CME. Železný, ač sám obviněn ze stejného trestného činu jako Rozehnal, veřejně zpochybnil v programu určeném výhradně k propagaci TV NOVA postup nezávislých orgánů činných v trestním řízení vůči svému spolupracovníkovi Aleši Rozehnalovi. Právě na něj byla totiž v minulém týdnu uvalena vazba za pomoc při pokusu o poškozování CME jako věřitele Železného. „Připadá nám to neadekvátní, nestandardní, neobvyklé a konáme kroky, právní kroky, k tomu, aby se tato situace vyřešila,“ uvedl v pořadu doslova Železný. […]

11/09/2001, Douwe Egberts, Balónky ve vzdušném prostoru ČR
Praha 9. listopadu 2001 – Balónky, které na Den létajících psaníček 25. října 2001 vypustily ve stejnou dobu děti v šesti městech České republiky, už mají své nálezce. Balónek vypuštěný z Českých Budějovic přeletěl státní hranici až do rakouského města Brunn. Psaníčka letící z pražského Staroměstského náměstí se pak našla u Rokytnice nad Jizerou, ve Velkém Zboží na Poděbradsku a v lese u obce Kozovazy nedaleko Čelákovic. Ostravské psaníčko doletělo do Karviné. V obci Šaratice, několik kilometrů od jihomoravské metropole, byl nalezen balónek z Brna a až na Dobříšsko zalétlo psaníčko odeslané z Plzně. K dnešnímu dni na Linku balónkové pošty zavolalo třináct nálezců, kteří dětem odpověděli na pozdrav a někteří připojili i dárek. Den létajících psaníček uspořádala Nadace Archa Chantal společně se svým partnerem společností Balírny Douwe Egberts. […]

11/09/2001, CME, CME trvá na okamžité platbě
Londýn/Praha 9. listopadu 2001 – Česká republika dosud neuhradila společnosti CME částku 1 007 749,81 USD na základě rozhodnutí stockholmské arbitráže. Tím jednostranně porušila své závazky signatáře newyorkské úmluvy z roku 1958 o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů. Platba měla být provedena na účet stanovený CME nejpozději do sedmi dnů od vynesení arbitrážního výroku. Ani včerejším převodem této částky na účet právní kanceláře Clifford Chance Pünder v Londýně svou povinnost ČR nesplnila. Úhrada na cizí účet vůbec nic nemění na nesplněné povinnosti České republiky vůči CME. Navíc nestandardní postup ČR nezbavuje vedení CME práva přijmout veškerá opatření k uspokojení své pohledávky, aby dostálo svým povinnostem vůči vlastním akcionářům. CME proto zvažuje kroky směřující k bezprostřednímu zajištění výkonu rozhodnutí stockholmského arbitrážního tribunálu úkony namířenými proti majetku ČR v zahraničí. […]

11/07/2001, CME, Vrchní soud nevyhověl další žalobě CET 21
Praha 7. listopadu 2001 – Vrchní soud zamítl s konečnou platností v neveřejném řízení bez účasti sporných stran návrh společností CET 21, spol. s r.o. a Produkce, a.s., na zrušení ČNTS a její likvidaci. Kauza vešla do povědomí veřejnosti pod pojmem „krabice od bot“. Podle tehdejších prohlášení Vladimíra Železného měla žaloba přispět k tomu, že „ČNTS pravděpodobně bude zrušena a arbitráž Ronalda Laudera vůči ČR může brzy skončit.“ Podle žaloby se likvidátorem ČNTS měl stát jeden z Železného právníků. Žalující společnosti přitom zastupoval před odvolacím soudem JUDr. Aleš Rozehnal. Vrchní soud žalobu zamítl s tím, že neexistoval ani jeden z žalobních důvodů pro zrušení ČNTS. […]

11/01/2001, KPNQwest/GTS, Amadeus v síti GTS
Praha 1. listopad 2001 – Telekomunikační společnost GTS CZECH zvítězila ve výběrovém řízení firmy Amadeus Marketing CSA na dodavatele komunikační infrastruktury. Amadeus Marketing CSA, největší tuzemský provozovatel rezervačních systémů pro cestovní kanceláře, bude využívat telekomunikační okruhy GTS k poskytování svých on-line služeb. GTS také zajistí přístup na internet zákazníkům rezervačního systému Amadeus, mezi které patří všechny nejvýznamnější cestovní kanceláře v ČR a SR. […]

10/25/2001, KPNQwest/GTS, Pod kontrolou 24 hodin denně
Praha 25. října 2001 – WebCare, nová služba společnosti GTS, umožňuje zákazníkům non-stop kontrolu nad vlastními telefonními, datovými a internetovými účty. Zákazníci tak mohou kdykoliv získat okamžité a detailní výpisy z účtů, přesné údaje o délce a ceně jednotlivých telefonních hovorů, množství přenesených dat i o průběhu fakturace. WebCare přitom podporuje také výkon zaměstnání z domova. Všichni, kdo potřebují pracovat s informacemi o využitých telekomunikačních službách různého typu, je nyní mohou získávat odkudkoliv on-line po internetu. […]

10/25/2001, Douwe Egberts, Pustili jich tisíce
Praha/Brno/Ostrava/Olomouc/Plzeň/České Budějovice 25. říjen 2001 - V šesti městech České republiky dnes vzlétlo ve stejný okamžik k nebi 6 tisíc balónků. Postaraly se o to tisíce dětí, které napsaly nebo nakreslily vzkaz a balónkovou poštou ho poslaly neznámým kamarádům. Den létajících psaníček uspořádala Nadace Archa Chantal, která se už od roku 1993 věnuje humanizaci dětských oddělení v nemocnicích. Příležitost využít speciální balónkové pošty dnes dostaly také děti ve FN Motol v Praze, v Městské nemocnici v Ostravě a Fakultní nemocnici v Brně, kterým nadace balónky až na oddělení dopravila. […]

10/24/2001, CME, Exekuci proti Železnému je možno vykonat
Praha 24. října 2001 – Městský soud v Praze jako odvolací soud rozhodl ve věci výkonu amsterodamského arbitrážního nálezu proti Vladimíru Železnému ve prospěch CME. Podle usnesení odvolacího soudu je rozhodnutí amsterodamského arbitrážního tribunálu na území České republiky vykonatelné a Železný je tudíž povinen uhradit společnosti CME neprodleně částku 23,35 milionu USD s příslušenstvím. Vzhledem k zatížení uvedené částky sankčním úrokem ve výši 3 200 USD denně činí celková dlužná suma, kterou je Železný k dnešnímu dni povinen uhradit, přibližně 27,915 milionu USD. […]

10/22/2001, Karlovarské minerální vody, Císařské lázně: poslední příležitost
Karlovy Vary 22. října 2001 – Poslední příležitost k návštěvě Císařských lázní v Karlových Varech získali návštěvníci světoznámých lázní díky výstavě současného umění „Smysl pozitivního bytí: ztráta, historie a touha“. Ta je realizována v rámci projektu Mattoni Water Colors ve spolupráci italských kurátorů Marca Scotiniho a Piera Lugi Tazziho s Olgou Malou, kurátorkou Galerie hlavního města Prahy. Od včerejšího dne jsou v Karlových Varech vystavena výtvarná díla čtyřiceti mladých umělců z deseti evropských zemí. Výstava se koná v prostorách karlovarských Císařských lázní jako poslední akce před jejich rekonstrukcí a skončí 18. listopadu. […]

10/21/2001, Karlovarské minerální vody, Sedm prezidentů v Karlových Varech
Karlovy Vary 21. října 2001 – Prestižní mezinárodní porota složená z prezidentů národních barmanských asociací Finska, Polska, Rakouska, Slovenska, Slovinska Švédska a České republiky vybrala vítězné koktejly 5. ročníku mezinárodní barmanské soutěže MATTONI Grand Drink. V kategorii „Open“ (nad 21let) se jím stal míchaný nealkoholický nápoj „VIVA MARIETTA“ z rukou barmanského vicemistra světa z roku 1997 Karla Mayera (47), barmana hotelu Praha v Novém Jičíně. Ten si také odnesl hlavní cenu, šek na deset tisíc dolarů. V kategorii „Junior“ zvítězil Jan Jiskra (17) student odborného učiliště při Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Za svoji recepturu na koktejl s názvem „Dravec Mattoni“ a bezchybné provedení získal značkovou barmanskou soupravu Alessi. […]

10/19/2001, CME, CME: Nákladná zdržovací taktika České republiky
Londýn/Praha 19. října 2001 – Každé zdržení v úhradě spravedlivé tržní ceny investice společnosti CME do ČNTS podle rozhodčího nálezu stockholmského arbitrážního tribunálu bude stát Českou republiku přibližně 100 000 dolarů denně. Částka k úhradě, o níž rozhodne stockholmský arbitrážní tribunál ve druhé fázi arbitrážního řízení ve sporu CME vs. Česká republika, bude retroaktivně zatížena s účinností od 5. srpna 1999 úrokem ve výši 6 až 9 % p.a. Představitelé ministerstva financí ČR včera informovali, že se Česká republika stockholmským arbitrážním nálezem necítí vázána a že se jej pokusí zvrátit u švédského odvolacího soudu. Navíc Česká republika v rozporu se svými mezinárodními závazky odmítla zaplatit částku 1 007 749,81 dolarů za právní výlohy společnosti CME a náklady arbitrážního tribunálu. […]

10/19/2001, KPNQwest/GTS, GTS Europe v rukou KPNQwest
Praha/Londýn/Amsterdam 19.října 2001 – Telekomunikační společnost GTS, Inc. dnes oznámila souhlas s prodejem Global Telesystems Europe (GTS Europe) společnosti KPNQwest. Podpisem kupní smlouvy vznikla nejsilnější evropská firma poskytující telekomunikační spojení provozovatelům hlasových, datových a internetových služeb. […]

10/16/2001, Wintherhur penzijní fond, Michael Franz jmenován ředitelem Winterthur Life & Pensions pro oblast Střední a Východní Evropy
Vídeň/Praha, 16. října 2001 - Novým výkonným ředitelem společnosti Winterthur Life & Pensions pro oblast Střední a Východní Evropy se s účinností od 1. října 2001 stal Michael Franz. Ve své nové pozici bude zodpovídat za rozvoj sítě firmy v oblasti životního pojištění a penzijního připojištění. Společnost Winterthur Life & Pensions, která působí v 19 zemích celého světa, považuje region Střední a Východní Evropy, vedle Asie, za nejslibnější trh s vysokým potenciálem růstu. V současnosti má svá zastoupení v České republice, Maďarsku, Rakousku a Polsku. […]

10/16/2001, Douwe Egberts, 200 000 dětí na palubě Archy Chantal
Praha 16. října 2001 - Nové projekty humanizace dětských oddělení nemocnic dnes v Praze představila Nadace Archa Chantal. Hezké a barevné interiéry, hračky, obrázky a další vybavení blízké dětskému světu výtvarníci a architekti připravují pro dětskou onkologii Fakultní nemocnice v Brně, oddělení větších dětí Městské nemocnice v Ostravě a lůžkovou část dětské neurologie Thomayerovy nemocnice v Praze. Na úpravu dětských zařízení vynaloží Nadace Archa Chantal prostředky ze sponzorských darů ve výši zhruba 10,5 miliónů Kč. […]Page:
Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  Next 

Tisková verze

Subscribe to our press release distribution list, here.


Real Time Web Analytics