In past 12 months

Best UPS all

Mediaservice

Show: 1451 - 1475 of 1743

08/04/2002, DBM, PR agentura získala výroční cenu
Praha 4. srpna 2002 – Fond pro americká studia (The Fund for American Studies) udělil včera společnosti Donath-Burson-Marsteller svou výroční cenu, The Free Enterprise Corporate Award. Jejím udělením vyjadřuje fond uznání společnostem, které finančně i prakticky podporují Americký institut pro politické a ekonomické systémy, který společně v Praze již deset let pořádají Univezita Karlova v Praze a Georgetown University ve Washingtonu. Za uplynulých deset let institut absolvovalo již více než 800 studentů z 27 zemí střední a východní Evropy a USA. Cena byla dosud udělena společnostem Pfizer (1996), Citibank (1997), Hewlett-Packhard (1998), Eurotel Praha (1999), Eli Lilly & Co. (2000) a Winterthur Pension Fund (2001). […]

08/02/2002, CME, CME získala další finanční zdroje
Hamilton (Bermudy)/Praha 2. srpna 2002 – Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) oznámila, že podepsala úvěrovou dohodu se skupinou finančníků vedenou pobočkami společnosti Golden Tree Asset Management. V jejím rámci získá CME překlenovací úvěr ve výši 30 milionů dolarů. […]

08/01/2002, OMI, Smlouva na poskytování vodohospodářských služeb podepsána
Příbram 1. srpna 2002 – Společnost OMI Česká republika dnes podepsala smlouvu s městem Příbram. Předmětem smlouvy je provoz a správa vodohospodářského majetku města, zejména zajišťování dodávek pitné vody, odkanalizování a provozování čistírny odpadních vod. Nabídku společnosti OMI Česká republika vyhodnotila radnice s ohledem na zájmy obyvatel i města jako vlastníka majetku ve výběrovém řízení jako nejvýhodnější. Smlouva byla uzavřena na období dvaceti let s platností od 1. září 2002. […]

08/01/2002, IOC, Kompromisní dohoda zajistila dodávky surovin
Praha 1. srpna 2002 - Společnosti sdružené ve skupině IOC (Agip, Conoco, Royal Dutch/Shell Group of Companies) oznámily, že schválily novou dočasnou dohodu o dodávkách mezi společnostmi Česká rafinérská, Chemopetrol a Kaučuk Kralupy. Ke shodě došlo po přijetí řady dodatků k předchozí dočasné dohodě všemi stranami. Nová dohoda upravuje vzájemné dodávky petrochemických a agrochemických surovin, energií a služeb mezi společnostmi Česká rafinérská, Chemopetrol a Kaučuk Kralupy. Dohoda bude platná do 31. prosince 2002. […]

07/30/2002, Ispat Nová huť, Nová huť se vymanila ze ztráty
Ostrava 30. července 2002 – Zisk před zdaněním ve výši 1,113 miliard korun vykázala za první pololetí letošního roku akciová společnost Nová huť. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, kdy Nová huť zaznamenala ztrátu, se tak hospodářský výsledek zlepšil o více než 1,3 miliardy korun. Na tomto výsledku se největší měrou podílely kurzové zisky a dosažená efektivnost finančních operací. Jejich pozitivní bilance činila za první pololetí 994 milionů korun. […]

07/29/2002, DBM, Středoevropský průzkum o průzkumech
Praha 29. července 2002 - Více než 60 procent dotázaných představitelů firem uvedlo, že v následujících dvanácti měsících jejich společnosti utratí za marketingové průzkumy stejně, nebo dokonce více než v předcházejícím období. Vyplývá to z průzkumu mínění, který mezi 341 odborníky v České republice, Slovensku, Maďarsku a Polsku provedla na přelomu dubna a května 2002 společnost Donath-Burson-Marsteller (DBM). Téměř všichni dotázaní se také shodli na tom, že při výběru agentury pro průzkum trhu hraje největší roli zkušenost s agenturou z minulosti, odbornost jejích zaměstnanců a především jasně formulovaná nabídka. Oproti tomu má na výběr výzkumné agentury nejmenší vliv inzerce, letáky a informace získané z internetových stránek. […]

07/28/2002, IOC, Společnosti IOC vyzývají Unipetrol k prodloužení stávající dohody
Praha 28. července 2002 – Společnosti sdružené ve skupině IOC (Agip, Conoco, Royal Dutch/Shell Group of Companies) navrhly společnosti Unipetrol prodloužení dvouměsíční kompromisní dohody o pokračování dodávek surovin z České rafinérské do Chemopetrolu, společnosti plně vlastněné Unipetrolem. Tuto dohodu zprostředkoval bývalý český ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Jelikož platnost této dočasné dohody vyprší 31. července, navrhly společnosti IOC její prodloužení až do konce roku. Unipetrol však tento návrh společností IOC odmítl. […]

07/25/2002, CME, První část dluhu Železného splacena
Londýn/Praha 25. července 2002 – Společnost Central European Media Enterprises (CME) dnes potvrdila, že na účet své holandské dceřinné společnosti CME Media Enterprises B. V. obdržela částku 8,7 milionů dolarů. Tato částka je ekvivalentem 262,1 milionu korun, kterou minulý čtvrtek na účet CME převedla společnost CET 21, držitel licence na vysílání TV Nova. Tím byla v souladu s rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 1 z června 2001 splacena první část dluhu Vladimíra Železného. Platbou se Železného dluh snížil na přibližně 19,8 milionů dolarů. […]

07/22/2002, Ispat Nová huť, Měna na vrcholu, náklady na dně
Ostrava 22. července 2002 – Vzhledem k posilování koruny společnost Nová huť očekává, že se jí v tomto roce podaří snížit dodavatelské náklady o 800 milionů korun. Nejvíce se tyto úspory projeví v platbách za dodávky surovin z Ukrajiny a Polska, které jsou fakturovány v dolarech. Rychlejší než plánované snižování nákladů přispěje k částečnému vyrovnání poklesu tržeb v důsledku vývoje směnného kurzu. Korunové tržby společnosti Nová huť přitom v prvním pololetí 2002 poklesly o 498 milionů korun. Ve druhém pololetí přijde při stejně silné koruně Nová huť o dalších 700 milionů plánovaných tržeb. […]

07/22/2002, CME, CET 21 poukázala CME prvních devět milionů dolarů
London/Amsterdam/Praha 22. července 2002 – Společnost Central European Media Enterprises (CME) potvrdila, že od bankovního domu eBanka obdržela avízo o převodu částky téměř devíti milionů dolarů na účet CME. Plátcem je společnost CET 21, kterou nyní zřejmě ovládá PPF. Podle dopisu eBanky z 19. července 2002 byla platba provedena na žádost jejího klienta společnosti CET 21. Účel platby: „vypořádání podílu PhDr. Železného v CET 21, s.r.o., dle rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1.“ Provedení platby potvrdila písemně i společnost CET 21 svým dopisem z 20. července 2002. Železného dluh vůči CME se tak po zaplacení sníží z více než 28,8 na přibližně 19,8 milionů dolarů. Současně přestává být Železný podílníkem ve společnosti CET 21. Železný byl povinen provést plnou úhradu částky 27,1 milionů dolarů již v únoru 2001. Platbě se snažil vyhnout tím, že se nezákonně pokusil převést svá aktiva na své nejbližší spolupracovníky. […]

07/18/2002, SAP ČR, Obchodní výsledky SAP AG
Obchodní výsledky SAP AG […]

07/16/2002, KPNQwest/GTS, Hlas pro IBM
Praha 16. července 2002 - Dodavatelem telekomunikačních služeb společnosti IBM se po vyhodnocení květnového výběrového řízení stala společnost KPNQwest/GTS. Ta bude od srpna poskytovat hlasové služby pro centrály IBM v Praze a Brně. Dvoukolového výběrového řízení se zúčastnilo 6 operátorů, včetně operátorů mobilních sítí, jejichž nabídky byly poměřovány zejména z pohledu úrovně péče o klienty, ceny a komplexnosti poskytovaných služeb. […]

07/16/2002, SAP ČR, Personálie SAP ČR
Změna na pozici Marketing Manager v SAP ČR. Vytvoření pozice Public Relations Manager v SAP ČR. […]

07/15/2002, OS Pohoda, Tři miliony v Pohodě
Praha 15. července 2002 – Téměř sto tisíc eur na podporu svých projektů získalo občanské sdružení Pohoda od Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Ta poskytuje příspěvky neziskovým organizacím v rámci programu Phare – Rozvoj občanské společnosti a Acces ze zdrojů Evropské unie. Občanské sdružení POHODA, které pečuje o lidi s mentálním a kombinovaným postižením, uspělo hned se dvěma žádostmi o granty zaměřenými na všestranný rozvoj organizace, podporu fundraisingu, vzdělávání zaměstnanců a na pomoc lidem a rodinám mentálně postižených v krizi. V přepočtu získalo na realizaci těchto projektů podporu blížící se třem milionům korun. […]

07/10/2002, Jihlavské sklárny Bohemia, Jihlavské sklárny Bohemia do konkurzu
Praha 10. července 2002 – Představenstvo společnosti Jihlavské sklárny Bohemia, a.s., (JSB) oznámilo, že vzhledem k neschopnosti dostát závazkům vůči věřitelům podalo u Krajskému soudu v Brně návrh na prohlášení konkurzu na majetek JSB. Návrh na konkurz byl podán v souvislosti s neúspěšným šestiměsíčním jednáním o restrukturalizaci bankovních půjček a o zajištění nového kapitálu pro JSB. O podání návrhu na konkurz rozhodla skupina investorů s majoritním podílem ve společnosti. […]

07/09/2002, SAP ČR, INFODIGEST 07/2002 - Praha 9. července 2002
TT electronics podepsala smlouvu s SAP (Londýn - 25. června 2002) […]

07/08/2002, KPNQwest/GTS, Brno nezávisle na Českém Telecomu
Praha/Brno 8. července 2002– Nejvýznamnější český alternativní operátor, společnost KPNQwest/GTS, dokončil v těchto dnech výstavbu své metropolitní sítě v Brně. Tu tvoří celkem 1250 km optických vláken, která na území města propojují kromě zákazníků také 20 distribučních a přístupových uzlů KPNQwest/GTS. Po Praze se tak Brno stalo dalším městem v České republice se svou vlastní metropolitní sítí, která je na telekomunikační síti Českého Telecomu plně nezávislá. Síť KPNQwest/GTS poskytne brněnským uživatelům telekomunikačních služeb, zejména podnikové klientele, možnost využít výhod digitalizované telekomunikační technologie v plném rozsahu s kvalitou garantovanou jediným operátorem. […]

07/07/2002, CME, CME nehodlá podnikat kroky proti Kramářově sbírce
Praha 7. července 2002 - Společnost Central European Media Enterprises (CME) oznámila svou připravenost k dohodě nepodniknout žádné kroky proti uměleckým dílům, která mají být vystavena v rámci České kulturní sezóny 2002 na podzim letošního roku v Picassově muzeu v Paříži. Česká republika by se však recipročně musela zavázat, že přijme veškerá opatření k vymožení částky 27,1 milionů dolarů a úroků, kterou Vladimír Železný dluží společnosti CME na základě rozhodnutí amsterodamského arbitrážního tribunálu z února loňského roku. Česká republika by se rovněž musela zavázat uhradit včas a v souladu s Newyorkskou dohodou z roku 1958 společnosti CME částku, o jejíž výši rozhodne nadcházející slyšení stockholmského arbitrážního tribunálu v září. […]

07/04/2002, KPNQwest/GTS, GTS Central Europe přepojeno na alternativní síť
Praha/Budapešť/Varšava 4. července 2002 – V souvislosti s postupným odpojováním páteřní sítě Ebone z provozu po krachu nizozemské společnosti KPNQwest N.V. zajistila telekomunikační skupina GTS Central Europe pro své zákazníky alternativní připojení do mezinárodní sítě Internet. Tím současně splnila podmínky pro vstup nového investora. Nové připojení je již plně funkční. Technickou nezávislost na původní páteřní síti nizozemské KPNQwest N.V. zajistily dohody GTS Central Europe s provozovateli velkokapacitních mezinárodních internetových sítí společnostmi BT Ignite - divizí British Telecom a dále se společnostmi Sprint a CECOM (Dynegy). […]

07/01/2002, IOC, IOC podporuje stávající složení představenstva České rafinérské
Praha 1. července 2002 – Zástupci akcionářů společnosti Česká rafinérská, sdružených ve skupině IOC (Agip, Conoco, Royal Dutch/Shell Group of Companies), dnes na valné hromadě České rafinérské využili svého akcionářského práva a vyslovili se pro setrvání Ivana Ottise ve funkci generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti. O návrhu jmenovat Pavla Švarce, generálního ředitele a předsedu představenstva společnosti Unipetrol, k těmto jeho dosavadním funkcím také novým generálním ředitelem a členem představenstva České rafinérské se proto již nehlasovalo. […]

06/28/2002, KPNQwest/GTS, Úspory ano, ale na správném místě
Praha/Liberec 28. června 2002 – Výběrem dalšího poskytovatele telekomunikačních služeb ušetří Magistrát města Liberec nejméně 10 % nákladů za hlasové telefonní služby. Podle smlouvy, která byla včera uzavřena, bude tyto služby liberecké městské správě poskytovat největší tuzemský alternativní operátor, společnost KPNQwest/GTS. Po Ústí nad Labem je to v severních Čechách již druhý magistrátní úřad, který si pro poskytování hlasových služeb vybral tohoto alternativního operátora. […]

06/27/2002, IOC, IOC: Alternativní nabídka IOC
Praha 27. června 2002 – Akcionáři společnosti Česká rafinérská sdružení ve skupině IOC (Agip, Conoco, Royal Dutch/Shell Group of Companies) oznámili, že společnosti Unipetrol navrhli prodloužit platnost dočasné, dvouměsíční cenové dohody o dodávkách surovin pro Chemopetrolu do konce roku 2002. Původní dočasná dohoda byla uzavřena počátkem června 2002 za aktivního přispění ministra obchodu a průmyslu Miroslava Grégra, místopředsedy České vlády, i přesto, že její podmínky byly pro Českou rafinérskou nevýhodné. […]

06/26/2002, CME, CET 21 se závazků vůči ČNTS a CME jen tak nezbaví
Praha 26. června 2002 – V souvislosti s připravovaným odchodem Vladimíra Železného z vedení TV NOVA a z funkce jednatele v CET 21 oznámil majoritní vlastník ČNTS, společnost Central European Media Enteprises (CME), že jeho nároky vůči CET 21 zůstávají nedotčeny. Nejzávažnější je přitom spor na určení neplatnosti odstoupení od servisní smlouvy, na určení její exkluzivity a na určení povinnosti společnosti CET 21 zajišťovat televizní vysílání TV NOVA výhradně prostřednictvím ČNTS. Další jednání v této věci je nařízeno již na 12. září 2002, tedy na období, kdy Stockholmská arbitráž bude určovat výši náhrady škody, kterou bude Česká republika povinna uhradit CME za zničení její investice do ČNTS způsobené pochybením Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v součinnosti s Vladimírem Železným. Požadavek CME byl vyčíslen na 526,9 milionů dolarů a příslušný úrok. […]

06/21/2002, KPNQwest/GTS, Do sokolovské nemocnice se vždy dovoláte
Sokolov 21. června 2002 – Rostoucí nároky Nemocnice Sokolov na spolehlivé telekomunikační spojení a vyšší kapacitu připojení k Internetu přiměly její vedení k výběru nového dodavatele telekomunikačních služeb. Na základě nejvýhodnější nabídky se jím stala společnost KPNQwest/GTS. […]

06/19/2002, KPNQwest/GTS, Severní Čechy budou brzy nezávislé
Liberec 19. června 2002 – Společnosti KPNQwest/GTS a NisaCom podepsaly smlouvu o spolupráci při budování telekomunikační infrastruktury v severních Čechách. Výsledná síť se při nižších cenách pro koncové uživatele má svým rozsahem a kapacitou vyrovnat zařízení dominantního operátora. Základem systému je 250 kilometrů páteřní sítě optických kabelů v souběhu s železničními tratěmi Českých drah. Ty budou propojeny se systémem metropolitních sítí severočeských měst, která se tak zcela vymaní ze závislosti na Českém Telecomu. Zákazníci, zejména firmy, orgány místní a státní správy a další veřejné instituce, tak získají rozšířený přístup k alternativní nabídce hlasových, internetových a datových služeb. Síť má být plně funkční od prosince 2002. […]Page:
Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  Next 

Tisková verze

Subscribe to our press release distribution list, here.


Real Time Web Analytics